Ψηφιακό αρχείο

Ενημερώνουμε ότι  ο Σύνδεσμος διαθέτει στο αρχείο του 865 ψηφιακές φωτογραφίες , γκραβούρες , πίνακες

ξυλογραφίες ,κλπ  εκ των οποίων οι 178 έχουν ήδη καδροποιηθεί